Ve městě Krásná Lípa nejsou povodňové situace ničím neobvyklým, ať už se jedná o přirozené povodně v povodí Křinice nebo bleskové povodně mimo hlavní vodní tok. V nedávné minulosti jsou však velmi časté povodně způsobené přívalovými srážkami – bleskové povodně.

2010 - srpnové povodně zasáhly zejména Ústecký a Liberecký kraj. Rozsah povodní byl dán hlavně extrémními srážkami na tomto území, následnému nasycení půdy a vylití vody z koryt toků. Na mnoha místech došlo k rozvodnění Křinice a zaplavení převážné většiny nemovitostí v blízkosti toku. Velká voda dále způsobila poškození mostů, mostků, infrastruktury a hrází rybníků.

2013 - bleskovými povodněmi byla zasažena část Šluknovského výběžku. Z důvodu náhlé nadměrné srážkové činnosti, místy doprovázené kroupami, došlo ke zvýšení hladin toků, zaplavení částí zastavěného území a komunikací. Ve srovnání s rokem 2010 nedošlo k tak výrazným škodám.