Město Krásná Lípa je nejvíce ohrožena od řeky Křinice, extravilánových splachů a rybníků. Místní části, kterých je dohromady 8, jsou nejvíce ohroženy od extravilánových splachů

Řeka Křinice - řeka Křinice, pramenící nedaleko nad městem (u místní části Studánka - Varnsdorf), kde z okolních kopců přibírá mnoho vody do svého toku, je problémová z hlediska ohrožení města již od začátku vtoku do zastavěné oblasti. Na toku se nachází velké množství přemostění, propustků a jedno zatrubnění ve středu obce. Od spojnice ulic Varnsdorfská a Na Kopečku je koryto zregulováno až po hlavní most přes Křinici u odbočky na Kyjov. Odtud protéká korytem přírodního charakteru. Protéká chatovou oblastí v částech Dlouhý Důl a Kyjov, kde opouští zastavěnou oblast a teče směrem do Národního parku České Švýcarsko. Při zvětšeném průtoku může dojít k ucpání propustků a průtočných profilů, přelití vody na silnici a zaplavení objektů v bezprostřední blízkosti toku. Vzhledem k povaze toku je problémové i zatrubnění ve středu obce. Při ucpání může dojít k přelití vody nad zatrubněním, případně i k vyvěrání vody z kanálů při maximálním naplnění zatrubnění a tím opět zatopení objektů v těchto oblastech. Dále povaha toku přispívá k rychlému průběhu povodně při jarním tání, které způsobuje škody hlavně na silnicích a infrastruktuře. Ke zvýšené hladině výrazně přispívají všechny přítoky řeky Křinice, které vzhledem k rozdílné geografii k. ú. města zakrátko nasbírají mnoho vody z přilehlých kopců. Jedny z nejvíce problematických míst vznikají na řece Křinici právě pod těmito soutoky s největšími přítoky. Mezi přítoky se počítá i větší počet malých bývalých převážně průmyslových náhonů ze zaniklých průmyslových objektů. Na přítocích se mimojiné nachází několik vodních děl, které jsou popsány níže.

Ohrožené objekty

Extravilánové splachy - území Krásné Lípy obklopují kromě lesů z velké části zatravněné louky. Proto zde hrozí zvýšené nebezpečí extravilánových splachů. Při nasycení nestíhá půda vsakovat další spadené srážky a voda stéká s bahnem, případně dalším materiálem, po půdě mnohem rychleji do nížin, kde nejenže zvyšuje hladiny místních toků, ale vyplavuje objekty a může ohrozit zdraví a majetek občanů. Extravilánové splachy navíc přispívají dostatečným množstvím vody i do rybníků (např. Dvoják, Šiml nebo Přehrada), kde zvyšují jejich hladiny. Mezi extravilánové splachy se mohou řadit i proudy vody stékající po zpevněných plochách (silnice, asfalt) se znatelným výškovým rozdílem. Nejvíce ohroženými oblastmi od extravilánových splachů jsou Krásná Lípa, Kyjov a Dlouhý Důl.

Bleskové povodně

Rybníky - na k. ú. města se nachází několik vodních nádrží, které mohou svým stavem způsobit zvláštní povodně. Prakticky všechny rybníky, kromě Cimráku nemají manipulační řády a jsou ve velmi špatném technickém stavu. Při maximálním naplnění a tím i zvětšeném odtoku může docházet, v některých případech i dochází, k propouštění vody či přetékání hrází. V horším případě může dojít k rozebrání návodní hrany hráze a její destrukci. U na sebe navazujících rybníků může v takovém případě dojít k dominovému efektu.

Vodní plochy a vodní díla