Na katastrálním území obce Hladké Životice se nachází několik možných zdrojů ohrožení.

Rychlé odkazy:        Bleskové povodně     Místa omezující odtokové poměry     Záplavové území

Prvním je tok Odry tvořící jihovýchodní hranici katastrálního území zhruba ve vzdálenosti 1 km od zastavěné části katastrálního území obce Hladké Životice. K závažnosti ohrožení Odry se dále přidávají levostranné přítoky odvodňující oblast Nový rybník – mezi ulicí Oderská a tokem Odry. Levý břeh Odry, kde se nachází katastrální území Hladkých Životic, je zde mírný a v případě zvýšených průtoků zde neexistuje žádná výrazná přirozená překážka, jež by omezila rozliv Odry.

Přítokem Odry na zkoumaném katastrálním území je Husí potok, který protéká takřka celé zastavěné území obce ze západu na východ. Husí potok, se svými přítoky – zejména Kosteleckým potokem, byl v minulosti výraznou povodňovou hrozbou, proto bylo jeho koryto v letech 2005/2006 prohloubeno a místy zpevněno. Ve východním cípu obce byl na toku vybudován systém regulace průtoku. Je tedy nutné říci, že v současnosti stanovené záplavové území husího potoka neakceptuje nové regulace toku. Rozliv tak jak je stanoven připadá v úvahu pouze při povodních, které výrazně přesahují rozliv Q100.

Dalším zdrojem ohrožení jsou svahové extravilánové splachy z kopců jižně od obce – Životický a Petrželův vrch. K těmto splachů se na zkoumaném území přidávají ještě splachy z dálniční komunikace D1, která vede přes území obce nad úrovní terénu. Tyto splachy negativně ovlivňují průběh povodně a mohou i sami o sobě výrazně ohrozit zdraví a životy obyvatel nebo poškodit majetek. Výstavba komunikace měla taktéž vliv na drobné toky v blízkosti.

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na místech, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu.