Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Bleskové povodně        Záplavové území       Místa omezující odtokové poměry         Ohrožené objekty

Na toku Husího potoka, jak bylo popsáno výše, se situace při zvýšených průtocích výrazně zlepšila vlivem úprav koryta a využitím dalších nástrojů k prevenci povodní (zadržovací nádrž v blízkosti dálnice, systém regulace hladiny vody východně od obce apod.). V případě, že by však nastala povodeň přesahující rozliv Q100, pak by se v ohrožení ocitly rozsáhlé oblasti v obci v blízkosti toku - například ulice Fulnecká, Stachovická, Hlavní a Malá Strana tak, jak je vymezeno v rozlivových mapách.

Na toku Husího potoka může problémy činit přírodní zalesněná oblast mezi Malou Stranou a ulicí Hlavní. V této části obce jsou nezpevněné břehy a v blízkosti toku se nacházejí vzrostlé stromy a další dřeviny, které v případě vyšších průtoků mohou způsobit komplikace povodňové situace. Voda může nezpevněné břehy přirozeně vymílat a tím poškodit kořenovou strukturu blízkých stromů, což může vést k jejich vyvrácení – může dojít k ohrožení zdraví a životů občanů, k poškození majetku důsledkem samotného pádu, případně může být vytvořena překážka toku, zadržující naplaveniny a omezující průtok Husího potoka. Následná povodňová vlna může být ohrožující pro oblasti níže po toku.

Východně od obce se nachází již zmíněný systém regulace výšky vodní hladiny – zvláštní typ jezu fungující jako nafukující se polštář. Zde je třeba dbát na adekvátní manipulaci s jezem. V této oblasti existuje zvýšené riziko v případě kumulování naplavenin a jiných překážek toku. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok; čímž se opět zvyšuje hrozba poškození systému a tím i zhoršení celkové situace. Problém u systému může dále nastat v zimních měsících – může dojít ke koncentraci ledových nápěchů a následky mohou být obdobné - zadržování nečistot a ledových ker v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok; čímž se opět zvyšuje hrozba poškození a tím i zhoršení celkové situace. V blízkosti se dále nachází přítok Děrenský potok a přepouštěcí kanál pro blízký Pustějovský rybník. I tato místa mohou působit v případě povodně drobné komplikace.

Od toku Odry jsou ohroženy některé oblasti ve východní části katastrálního území Hladkých Životic: jedná se zejména o část Nový Rybník, která je lemována ulicí Oderskou která na severu oblasti přechází v bývalou hráz rybníka. Při zvýšení hladiny Odry se na oblast prostřednictvím odvodňovacích kanálů tlačí voda a zaplavuje rozsáhlá zemědělská území, ale poškozuje i zastavěnou oblast jižně od ulice Oderská včetně nemovitostí. V ohrožení se ocitá taktéž železniční viadukt, který bývá taktéž zaplavován a může působit komplikace na komunikaci. Velmi často poškozovanou nemovitostí vlivem rozlivu Odry je RD č. p. 173.

V západní části katastrálního území je ještě vlivem splachů ohrožena oblast jižně od ulice Stachovická. V této části obce se také nachází povětšinou neznatelná vodoteč, která se v případě intenzivních srážek naplní a může ohrožovat blízké komunikace a nemovitosti.

V těsné blízkosti pod úrovní dálnice D1 se nachází vodní nádrž sloužící jako zadržovací nádrž pro splachy z rychlostní komunikace i drobnějších komunikací, které vznikly v souvislosti se stavbou dálnice. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek nádrž nemusí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do nádrže je vyšší než odtok z ní. V tu chvíli hrozí zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepad apod. Protržení nádrže, byť v teoretické rovině, může způsobit zatopení nemovitostí a komunikací, vytápění sklepů a další komplikace.