Obec Hladké Životice leží cca 12 km severně od města Nový Jičín a cca 5 km jihovýchodně od města Fulnek v nadmořské výšce 254 metrů. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Její severozápadní část sousedí s hranicemi Přírodního parku Oderské vrchy a jihovýchodní část je součástí CHKO Poodří. V obci žije cca 960 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 15,93 km2. Obec nemá žádné přidružené části.

Katastrálním územím obce protéká Husí potok a jihovýchodním až jižním okrajem protéká řeka Odra se svými přítoky. Husí potok je potok v okresech Opava a Nový Jičín v Moravskoslezském kraji, levostranný přítok řeky Odry. Délka toku činí 27,2 km, plocha povodí 142,6 km² a průměrný průtok u ústí 0,70 m3/s. Stoletá voda zde dosahuje 60,0 m³/s. Husí potok pramení severně od Větřkovic v nadmořské výšce okolo 500 m. Nejprve teče jižním až jihovýchodním směrem přes Větřkovice, Dolejší Kunčice a Vlkovice, pod nimiž se postupně obrací na východ. Dále protéká Jerlochovicemi a Fulnekem, kde jej posiluje zleva přitékající Gručovka, která je jeho největším přítokem. Pod tímto soutokem směřuje jeho tok opět na jihovýchod, protéká Stachovicemi a Hladkými Životicemi. Do řeky Odry se potok vlévá jižně od Pustějova v nadmořské výšce 238 m.

Odra je řeka, která pramení v Česku a teče přes západní Polsko, dále vytváří severní 187 km dlouhou hranici mezi Polskem a Německem. Ve Štětínské deltě severně od polského Štětína se řeka ve třech ramenech vlévá do Baltského moře. Délka toku měří 854 km, z čehož je 112 km v Česku. Plocha povodí činí 118 861 km², z toho 7217 km² v Česku. Průměrný průtok je 535 m3/s. Pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších, v Česku protéká českou částí Slezska (Moravskoslezský kraj). V Polsku protéká Slezským vojvodstvím, Opolským vojvodstvím, Dolnoslezským vojvodstvím, Lubušským vojvodstvím a Západopomořanským vojvodstvím. V Německu protéká Braniborskem a Meklenburskem-Předním Pomořanskem. Poté, co opustí hory, protéká převážně v široké terasovité dolině. Pod ústím Lužické Nisy dosahuje šířky 200 m. Je mohutným tokem, jehož břehy jsou chráněny protipovodňovými valy. Ve vzdálenosti 84 km od ústí se dělí na dvě ramena. Největší větve ústí do Štětínské delty. Štětínská delta je ohraničena na severu ostrovy Usedom (západně) a Wolin (východně). Mezi těmito dvěma ostrovy je úzký kanál (Svina), který ústí do Pomořanského zálivu, který je částí Baltského moře.

Husí potok, řeka Odra a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Hladké Životice povodní.

Na katastrálním území obce se nachází jedno malé vodní dílo, které však obec bezprostředně neohrožuje zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.