 Zodpovídá za přípravu odborných školení, řídí nácvik pro zajištění připravenosti povodňové komise a účastníků ochrany před povodněmi a organizační a technické připravenosti podle povodňových plánů (§78),

 zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu (§71),

 rozhoduje o svolání povodňové komise (dále PK), řídí jednání a činnost PK,

 podle informací o povodňové situaci organizuje, řídí a vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje a odvolává II. a III. stupeň povodňové aktivity,

 v případě nebezpečí z prodlení může před informováním PK provést neodkladná rozhodnutí,

 informuje nadřízenou PK ORP Prostějov o vzniklé situaci a přijatých opatření,

 rozhoduje o nasazení sil a prostředků, v případě potřeby vyžaduje od právnických a fyzických osob smluvně zajištěnou techniku, osobní a věcnou pomoc, rozhoduje o vyžádání pomoci od nadřízené PK ORP, řídí nasazení těchto prostředků,

 zadává podnět k varování a informování ohroženého obyvatelstva na k. ú. obce Vranovice-Kelčice. (telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky),

 schvaluje informace podávané sdělovacím prostředkům, vede tiskové konference, případně pověřuje jejich vedením jiného člena PK (spolupracuje s médii, schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky),

 v případě vzniku majetkové újmy obyvatelům obce vzhledem k opatření z nařízení PK předseda schvaluje a podepisuje potřebné doklady,

 schvaluje a podává ke schválení nadřízenému povodňovému orgánu Zprávu o povodni (§76).

Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Irena Blažková Starostka -