Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. 

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Budeme-li postupovat ve směru toku Kelčického potoka, tak první kritickou oblastí z pohledu povodňové problematiky jsou vodní díla západně od obce (Vranovice-Kelčice rybník a Vranovice Kelčice - rybník). Nádrže se nacházejí na okraji přírodní rezervace Blátka, která je z větší části hustě zalesněná. Břehy nádrží jsou neudržované a hráze vodních děl četně poškozené. Možnost regulace hladiny nádrží je značně omezená a v případě dlouhotrvajících nebo intenzivních srážek může velmi snadno dojít k celkovému naplnění vodních děl. Okolí hrází se nacházejí vzrostlé stromy, které pro tělesa hrází představují ohrožení. Negativní vlivy vodní eroze na hrázi, poškozená odtoková místa i části těles hrází spolu s extrémními vlivy počasí mohou způsobit protržení hráze (hrází) a tím i zvláštní povodeň. V případě nastání zvláštní povodně je významně ohrožena komunikace mezi Vranovicemi a Vincencovem a dále také západní zastavěná část obce. V této lokalitě je tedy třeba zvýšené pozornosti v případě varování ze strany ČHMÚ nebo nadřízeného vodoprávního orgánu a dále především zvýšená hlídková a hlásná služba ze strany povodňové komise obce Vranovice-Kelčice.

Dalšími kritickými místy jsou v části Vranovice na Kelčickém potoce četné lávky a mostky (zde), které se mohou zanést naplaveninami v případě vyšších průtoků a následně negativně ovlivnit průběh povodní. Mostky, jež budou zadržovat naplaveniny, mohou v první řadě zamezit plynulost průtoku potoka, a následně mohou být povodňovou vlnou poškozeny případně zříceny. (Místa omezující odtokové poměry)

Obdobná kritická místa nacházíme i v části Kelčice. I zde jsou přes tok vystavěny mostky, které mohou představovat komplikaci v případě nastání povodňové situace. Mostky v této části jsou většinou v havarijním stavu a v případě jejich dalšího poškození může dojít k jejich zřícení. Je zde taktéž možné hromadění naplavenin a tím způsobené omezení plynulosti průtoku potoka a případné následné vylití vody z toku a ohrožení přilehlých komunikaci a nemovitostí. V této části obce jsou rovněž velmi často poškozené kamenné břehy toku a v případě zvýšených průtoků může dojít k dalšímu vymílání těchto míst a následnému poškození břehových hran.

Zdrojem povodňového ohrožení je pro obec Vranovice-Kelčice je i Dobrochovský potok, který ve svém mělkém korytě splavuje vodu ze strání a luk mezi Kelčicemi a Dobrochovem. V případě zvýšených průtoků v korytě je velmi výrazně ohrožena bleskovou povodní jihovýchodní zastavěná část obce, která se nachází velmi nízko nad břehovou hranou potoka (zde). Zhoršení situace může nastat i v případě přicpání mostku u domu č. p. 91, kdy může dojít k přelití na komunikaci a k okolním nemovitostem a ohrožení majetku i životů občanů obce.

Poslední kritickou oblastí v obci je křižovatka na východním okraji obce a jí blízké nemovitosti (zde). Tato lokalita se nachází pod soutokem Kelčického a Dobrochovského potoku a je položena velmi nízko nad břehovou hranou. V případě zvýšených průtoků zde hrozí vybřežení vody z koryta potoku, zaplavení komunikace i blízkých nemovitostí a ohrožení majetku a životů obyvatel obce.

Možným ohrožením pro zastavěné území obce jsou i Bleskové povodně.