 Plní úkoly stanovené předsedou nebo místopředsedou PK, podílejí se na řízení protipovodňových opatření,

 vedou přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů obce Vranovice-Kelčice, právnických a podnikajících fyzických osob na k. ú. obce,

 zajišťují soustředění povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb na k. ú. obce,

 organizují činnost hlásné a hlídkové služby a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva,

 vedou evidenci hlavních plyno a elektrorozvodů (v případě rychlého odpojení),

 zajišťují a vedou evidenci o místech lékařské pomoci,

 organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou a evakuovaného obyvatelstva potravinami, ošacením, hygienickými a čistícími prostředky apod.,

 projednávají požadavky obyvatel na zajištění humanitární (osobní a věcné) pomoci, rozhodují o jejím přidělení, řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob,

 zabezpečují spolupráci s humanitárními organizacemi (ČČK, ADRA, Člověk v tísni apod.),

 spolupracují s hygienickou a veterinární správou, po konzultaci organizují likvidaci uhynulých zvířat,

 vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. obce Vranovice-Kelčice,

 zajišťují a organizují ostrahu majetku v zaplavených oblastech (opatření proti krádežím majetku evakuovaných občanů),

 provádějí evidenční a dokumentační prací při a po povodni (foto, video), zpracovávají podklady pro Zprávu o povodni.

Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Milan Burda - -
Ondřej Burda - -
Josef Lepařík - -
Petr Piňos - -
Michal Tesař - -
Josef Hrazdíra velitel JSDHO -
Jan Zbránek - -