Typ předpisuČíslo předpisuNázev předpisu
zákon 254/2001Sb. o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) v platném znění
zákon 105/1991 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění poz. př.
zákon 129/2000 Sb. o krajích, ve znění poz. př.
zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. př.
zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění poz. př.
zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění poz. př.
zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zákon 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších přepisů
zákon 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
nařízení vlády 399/2002 Sb. kterým se provádí zákon č. 12/2002
nařízení vlády 462/2000 Sb. k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb.
vyhláška 178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění
vyhláška 255/2010 Sb. o TBD nad vodními díly
vyhláška 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD
vyhláška 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území
vyhláška 393/2010 Sb. o oblastech povodí
vyhláška 367/2005 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla
vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška 186/2002Sb. kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
vyhláška 270/1998 Sb. osvobození od poplatků při obnově území
Metodický pokyn MŽP 40878 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
Metodický pokyn MŽP duben 1999/č.4 Posuzování bezpečnosti přehrad za povodní
Metodický pokyn MŽP červenec 2000/č.7 Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
Metodický pokyn MŽP červenec 2001/č.7 Navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží
Metodický pokyn MŽP září 2005/č.15 Zpracování plánu ochrany území pod VD před zvláštní povodní
Metodický pokyn Mze květen 2003/č.2 Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu
Metodický pokyn Mze květen 2003/č.2 Provádění technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vod. nádrží IV. Kategorie
Metodický pokyn MŽP říjen 1998/č. 5 Zabezpečení TBD dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. Kategorie
Metodický pokyn MŽP říjen 1998/č. 5 Vegetace na nízkých sypaných hrázích
Metodický pokyn MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích
Metodický pokyn Mze květen 2003/č. 2 k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Mze
Metodický pokyn MV PO 4537/IZS-2001 kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce
Typ předpisuČíslo předpisuNázev předpisu
TNV 752102 Úpravy potoků
TNV 752103 Úpravy řek
ČSN 752106 Hrazení bystřin a strží
ČSN 752120 Kilometráž vodních toků a nádrží
ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením
TNV 752131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
TNV 752303 Jezy a stupně
TNV 752321 Rybí přechody
ČSN 752401 Vodní nádrže a zdrže
ČSN 752410 Malé vodní nádrže
ČSN 752410 Malé vodní nádrže - 1. změna
TNV 752415 Suché nádrže
TNV 752910 Manipulační řády vodohospodář. děl na vodních tocích
ČSN 752911 Vodní značky
TNV 752925 Provoz a údržba vodních toků
TNV 752931 Povodňové plány
TNV 752932 Navrhování záplavových území
TNV 752935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni
ČSN 753102 Odkaliště

Další informace v systému POVIS