Hlavními zdroji ohrožení pro zastavěné území obce Zlatá Olešnice je tok Zlatník se svými přítoky (největší levostranný přítok Dračí p.) a dále splachy hrozící v případě intenzivních srážek.

Zlatník protéká takřka celé zastavěné území v bezprostřední blízkosti sídel. Tok je díky svažitosti terénu velmi svižný a po většinu roku mírný, koryto toku je mělké a neregulované. Na toku není stanoveno záplavové území, avšak není vyloučeno, že v případě navýšení hladiny nedojde k lokálním rozlivům mimo břehy. Další zdrojem povodňového ohrožení mohou být intenzivní splachy koncentrované na komunikacích nebo v blízkosti objektů. Proudící splachy mohou přímo ohrožovat zdraví či majetek obyvatel, případně mohou způsobovat usazování vody na místech, kde nemůže plynule odtékat a tím zhoršovat celkový průběh povodně.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a nádrže         Místa omezující odtok          Bleskové povodně