Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a nádrže           Místa omezující odtok             Ohrožené objekty            Bleskové povodně

Silniční mosty přes tok Zlatník a jeho přítoky jsou dostatečně kapacitní. Kritickými místy na toku jsou drobné lávky a mostky zpravidla zhotovené majiteli pozemků sousedících s tokem. V místech, kde jsou umístěny tyto lávky, může dojít v případě navýšení hladiny k omezení odtokových poměrů: může dojít k zachytávání splavovaných předmětů v blízkosti těles mostů a následnému poškození těchto mostů. Hromadění splavenin může dále snížit průtočnost v místě omezení a tím dojde k akumulaci vody – následná rázová vlna bude mít velkou energii a ohrozí lokality níže po toku.

Tok je krátce zatrubněn pod parkovištěm u Ski areálu Zlatá Olešnice – v oblasti vtoku do zatrubnění je třeba dbát zvýšené pozornosti, zabezpečovat plynulost průtoku a odstraňovat případné splaveniny.

Kritickým místem můžeme označit i oblast soutoku s Dračím p. – v případě vyšších průtoků v obou tocích zde hrozí vybřežení a následné zaplavení spodních částí níže položených objektů (objekt č. p. 229).

Mimo oblasti v blízkosti toků můžeme za kritická místa považovat trasy svahových splachů. V těchto místech (lokalizace závisí na aktuální srážkové činnosti, nasycení půdy, stavu kanalizace, odtokových poměrech apod.) je nutné zabezpečit odplavitelné předměty a v případě, že splachy ohrožují komunikace nebo zástavbu, je vhodné usměrnit splachy do nejbližšího vodního toku a omezit provoz na komunikacích a v blízkosti splachů.