Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Místa omezující odtok      Bleskové povodně      Ohrožené objekty     Vodní díla

V obci Rudník je možné obecně definovat kritická místa resp. místa s nutnou zvýšenou opatrností jako zastavěné oblasti v bezprostřední blízkosti toků v místech, kde břeh není výrazně navýšen a hrozí tedy rozlití toku mimo koryto a ohrožení komunikací a sídel. Déle v těchto místech kvůli povaze terénu hrozí i svahové splachy, které mohou negativně ovlivňovat situaci.

Podél toku Lučního potoka je prvním kritickým místem lokalita v blízkosti soutoku s Javornickým potokem (také dolní tok Javornického p. v části Javorník má nízké břehy a hrozí tu rozliv). Pod soutokem je umístěn hlásný profil, který ilustruje situaci a umožňuje včasnou identifikaci nárůstu hladiny Lučního p. Profil je umístěn na mostku za pilou – tento mostek je po povodních v havarijním stavu, jeho statika je silně narušená a v případě zvýšených průtoků by měl být uzavřen a využíván jen pro nouzovou přepravu pro potřeby obyvatel z několika objektů na levém břehu potoka.

K soutoku s Janovickým potokem se podél toku nachází cca 20 nemovitostí, které hrozící rozliv bezprostředně ohrožuje. Situaci na Lučním potoce v části Leopoldov je třeba monitorovat a v případě hrozící povodně provést varování obyvatelstva, zabezpečovací práce a případnou evakuaci přednostně.

Severně od části Leopoldov se na bezejmenném toku nachází vodní dílo KRNAPu s bezpečnostním přepadem, které zadržuje nezanedbatelně velké množství vody. V případě intenzivních srážek a při nešetrné manipulaci může vodní dílo představovat výrazné ohrožení pro lokality níže.

Ve východní části Rudníku je Luční potok místy regulován v pevném korytě a nachází se zde další pomocný hlásný profil. Nicméně v blízkosti toku se opět nacházejí objekty vystavené negativním vlivům rozvodněného toku a je třeba tuto oblast v případě ohrožení zabezpečit.

Bolkovský potok a jeho pravostranný přítok protínají zastavěné území až po soutok s Lučním potokem. Na tomto toku se nenachází v současnosti žádné hladinoměrné čidlo ani hlásný profil a je třeba pozorovat situaci na tomto toku nejlépe již v lokalitě u pivovaru Rudník. Na toku jsou za kritická místa považovány prakticky všechny mostky a lávky, kde může docházet k hromadění naplavenin a následnému poškození mostních těles, a dále také místa s nízkým břehem, kde je toku umožněn snadný rozliv na komunikace, pozemky nebo směrem k blízkým objektům.

Kritickým místem je lokalita soutoku potoků – Bolkovského a Lučního – před obecním úřadem. Sídlo povodňové komise stejně tak jako zázemí pro místní SDH je ohroženo rozlivem.

Jižním směrem mezi OÚ a soutok s Čistou je třeba dbát zvýšené pozornosti objektů v blízkosti toku, neboť tok zde má notnou sílu a rozliv mimo břehy je v případě intenzivních srážek velmi pravděpodobný. Problematická situace v této části Rudníku je také na mostcích, kde je třeba zabezpečovat průtočnost profilů a zabraňovat poškození mostních těles a zadržování naplaveného materiálu.

Na toku čistá je ohrožena část areálu firmy Avon a objekty a komunikace v blízkosti toku v části Terezín. Také zde jsou na toku četné mosty a lávky, kde může dojít k zadržování splavenin a snížení průtočnosti mostních profilů a následnému poškození mostků a ohrožení oblastí níže po toku.

V blízkosti soutoku na křižovatce na bělidle hrozí zadržování vody na komunikaci. Voda zde nemůže plynule odtékat a existuje zde zvýšené riziko pro projíždějící automobily.

V oblast pod soutokem a v části Arnultovice jsou kritickými místy lokality, kde se předpokládá rozliv toku mimo koryto (objekty v záplavovém území) a dále opět četné mostky.