Obec Poniklá má dva druhy ohrožení, primární a sekundární. Mezi primární ohrožení patří ohrožení od řeky Jizery a od Ponikelského potoka. Za sekundární ohrožení je považován tok Kopaninský, který je sice na konci k.ú. obce, nicméně protéká bývalým závodem. Při zvětšených průtocích může docházet k tomu, že na tomto toku dojde k vypláchnutí areálu a do toku se mohou dostat chemické látky. Řeka Jizera může ohrožovat obec tím, že při zvýšených průtocích a vplavování různých předmětů (klády, kameny) může dojít k poškození vodních děl (jezů, stavidel a náhonů) a tím pádem může dojít k zaplavení či narušení části závodů a elektráren, která jsou těmito náhony napájena. Dále může ohrožovat řeka Jizera tím, že v její blízkosti se nachází soustava studní, které slouží jako zdroj pitné vody pro část obce. Z povodňového hlediska je komplikovaná situace na Ponikelském potoce, který prochází centrem obce a zejména v její horní části prochází soustavou zatrubnění, kde hrozí nápěchy, které následně zapříčiní rozlití vody na zdejší návsi (u hasičské nádrže). Vzhledem k tomu, že primárně prochází Ponikelský potok i touto hasičskou nádrží a přebytečná voda odchází přepadem, je nutné věnovat zvýšenou pozornost situaci u hradidel v celé této oblasti. Místní část obce Poniklé – Novou Ves ohrožuje zejména ve své horní části tok Roudnický. V minulosti docházelo k vybřežení tohoto potoka u propustků v této oblasti a zaplavení komunikace a přilehlých nemovitostí. Místní občané proto vytvořili mobilní protipovodňové opatření, které zamezí vybřežení koryta z této části a tudíž sníží riziko škod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a nádrže     Záplavové území     Místa omezující odtok         Bleskové povodně