Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a nádrže           Ohrožené objekty         Místa omezující odtok              Bleskové povodně

                              

V obci Poniklá máme tři základní kritická místa. První základní kritické místo je u řeky Jizery a to mezi samotnou řekou Jizerou a náhonem od vodního díla, které se nachází u jezu. V tomto úseku může docházet k zaplavení průmyslových objektů, které jsou na náhon připojeny. Dále celé území, které se nachází mezi tímto náhonem a samotnou řekou je v její těsné blízkosti a v případě rozvodnění řeky představuje znatelné riziko. Druhé významné kritické místo se nachází v blízkosti kostela sv. Jakuba, kde dochází k zatrubnění Ponikelského potoka, k jeho částečnému odkrytí pro napájení hasičské nádrže a následnému zatrubnění. Při zvýšených průtocích může docházet v tomto místě k rozlivu a zaplavování okolí kostela a návsi v Poniklé. Vzhledem k tomu, že v tomto místě je svažitý terén, voda by postupovala po hlavní komunikaci směrem dolů k obci. Z pohledu kritických míst taktéž lze označit i místa podél Roudnického potoka a to na začátku místní části přidružné k obci Poniklá tedy Nové Vsi. Na začátku této obce je jez, který je opatřen náhonem a za tímto jezem pokračuje Roudnický potok pod komunikací. S ohledem na záznamy z minulosti můžeme říci, že u tohoto propustku dochází k tvrobě nápěchů, které zapříčiňují vybřežení Roudnického potoka, který následně pokračuje po komunikaci do Nové Vsi. Toto místo je v současné době chráněno mobilním protipovodňovým opatřením, které vytvořili sami místní občané pro svoji ochranu. V povodňovém plánu je tedy uvedeno, že v případě zvýšených průtoků a možnosti vybřežení Roudnického potoka je nutno instalovat toto protipovodňové opatření. Z povodňového hledska je též velmi kritické místo až rizikové místo, kolem bývalé továrny u Kopaninského potoka. V současné době je tento objekt v dezolátním stavu nicméně v době jejího fungování zde probíhal podle dostupných údajů určitý chemický provoz a v současné době by v závislosti na zvýšených průtocích mohlo dojít ke splachu chemických látek a jejich přenosu do samotné Jizery. Z pohledu ochrany obyvatelstva lze taktéž jako kritické místo označit oblast Přívlaka, tedy místo, kde místní komunikace lemuje tok Jizery a právě mezi tokem Jizery a touto komunikací se nacházejí domy. Velmi rizikové vidíme umístění Domu s pečovatelskou službou č.p. 432 v blízkosti toku Jizery právě u této komunikace a to ne z důvodu, že by mohlo dojít k přímému ohrožení vodním tokem, kde s největší pravděpodobností dojde k nastoupání hladiny k samotným domům, ale ne k jejich zaplavení. Nicméně v těchto objektech se nacházejí občané se sníženou pohyblivostí a mohlo by v jejich případě dojít ke vzniku stresové situace.