Obec Hřensko je přirozenou povodní ohrožena jak řekou Labe, tak řekou Kamenice. Velmi problematický je souběh povodní na obou tocích – navazující komplikaci je zpětné vzdmutí Labe směrem do Kamenice a také vzlínání vody kanalizací.

Při průběhu přirozené povodně může dojít k mimořádným vlivům negativně omezujícím přirozený odtok velkých vod ze zájmového území. Mezi tyto vlivy patří ucpání propustků plaveninami, blokace mostů jakýmikoliv unášenými předměty, změna směru toku, při sesuvu půdy do koryta nebo z jiných příčin, které sníží průtočnost mostů, lávek, jezů, atd. V obci Hřensko jsou především ohroženy veškeré propustky, jejichž ucpání představuje hlavní nebezpečí pro zatopení přilehlých nemovitostí.

Ohrožující potenciál mají pro obec Hřensko také ledové jevy, kdy dochází k hromadění ker sněhových nápěchů a navazujícího omezení průtočného profilu a nekontrolovatelnému vzdmutí toku.