průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Kamenice

• Soutěsky: 4 lávky, obslužné objekty, mola, zadržovací tělesa, převoznické příslušenství – lodě, bidla apod.

• Mosty a lávky v zastavěném území: celkem 10 přemostění

• Stánky, automobily a příslušenství: zejména pravý břeh

• Parkoviště Pod Skalou

Labe

• Nábřežní část stánky a objekty na pravém břehu (automobily)

• v případě zpětného vzdmutí směrem proti proudu Kamenice – pravý břeh Kamenice, přemostění (vizte výše)

• Přívoz

Vlivem svahových splachů nebo rozvodněním drobných vodních toků (nebo rozlivem Labe na pravý břeh) dále může dojít k zaplavení hlavní silniční komunikace Děčín – Hřensko.

Kritickými prvky infrastruktury jsou také rozvodny elektrické energie: 1. vedle č. p. 125 (restaurace u Leopolda), 2. pod hotelem Klepáč směrem do obce a Čistírna odpadních vod. V případě povodní je nutné kontaktovat obsluhu a postupovat dle příslušných krizových/povodňových řádů.