Obec Hřensko leží v Ústeckém kraji v okrese Děčín na soutoku Labe a Kamenice. S nadmořskou výškou 115 metrů je nejníže položenou obcí České republiky.

Vzhledem k poloze obce je povodněmi ohrožováno zastavěné území – jedná se o obytné budovy, ubytovací zařízení, objekty turistické infrastruktury, prodejní stánky, státní a místní komunikace, mosty a lávky přes řeku Kamenici, přístavní můstek přívozu Hřensko - Schöna, čerpací stanice a nezastavěné části pozemků obce Hřensko. Ohrožené objekty jsou v souvisle zastavěném území jednak podél pravého břehu Labe, ale především na obou březích řeky Kamenice, která zde protéká v sevřeném údolí v otevřeném místně regulovaném korytu bez výrazné možnosti regulace kapacity průtoků vodními stavbami.

Na obou tocích je stanoveno záplavové území. Řídicím vodočtem pro řeku Labe je vodočet v Ústí nad Labem, odkud postupová (doběhová) doba povodňové vlny činí 4 až 4 a 1/2 hodiny. Řidicím vodočtem pro řeku Kamenici je vodočet ve Hřensku, který je na počátku obce a proto je nezbytné, při zvýšeném průtoku provádět hlídkovou službu.

Hydrologické údaje a hlásné profily

Povodňové stavy pro ochranu pozemků a objektů jsou odvozeny od tzv. n-letých vod na Labi a Kamenici.

Řeka Labe je hlavním zdrojem povodňového nebezpečí. Určitou výhodou se může zdát postupová doba povodňové vlny a v současnosti již propracovaný a vyzkoušený systém předpovědní služby, který zabezpečují ČHMÚ Praha - Komořany, ČHMÚ Ústí nad Labem - Kočkov a Dispečink Povodí Labe s. p., Hradec Králové. Pří povodňové situaci na řece Kamenici se musí vycházet z předpovědí a prognóz ČHMÚ a Dispečinku Povodí Ohře s. p., Chomutov. Místní povodňové průtoky, zejména na Kamenici, mohou ovlivnit nadměrné přívalové srážky, ale i přítoky vodotečí, zvláště Chřibské Kamenice.

Ovlivnění řeky Labe přítoky místních vodotečí je však z hlediska průvodnosti labského koryta zanedbatelné.