Zkoumaným územím proték tok Bystřice, který však v případě rozvodnění ohrožuje jen malou část zastavěného území. V obci Sadová však dále hrozí z hlediska povodní velmi specifický druh ohrožení: severovýchodně od zastavěného území je svah odvodňovaný drobnou bezejmennou vodotečí, která je po většinu roku suchá. Na vodoteči jsou dále zbudována dvě vodní díla – Kozinský rybník výše po toku, kde se koncentrují splachy z nižších partií vrchů Bukvice a Rozkoš a Prostřední rybník v centrální části obce. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek voda stékající ze strání s přispěním odvodňovacích struh po okrajích komunikace E442, velmi rychle naplní koryto vodoteče. Hrozí zde jednak rozliv ještě před vtokem do zatrubnění, které částečně napájí Prostřední rybník, ale i přeplnění kapacity tohoto rybníka a následný přeliv směrem do obce.

Existuje zde i riziko vzniku zvláštní povodně vlivem přeplnění kapacity zmíněných vodních děl, avšak tento scénář není příliš pravděpodobný.

Rychlé odkazy:        Záplavové území         Vodní plochy a nádrže         Místa omezující odtok          Bleskové povodně

                                  Historické zkušenosti s povodněmi