Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže            Místa omezující odtok      Ohrožené objekty       Bleskové povodně

V blízkosti toku Bystřice je nutné dbát zvýšené pozornosti v blízkosti Bažantnice (1ohrožený objekt), kde hrozí lokální rozliv v případě povodně zhruba rozsahu Q100. U bažantnice resp. na pravém břehu Bystřice se vlivem srážek a spodní vody mohou tvořit vodní laguny. Odtok z této laguny probíhá přirozeně dvěma podtokovými kanály (podtok komunikace E442), které záhy přecházejí na katastrální území sousední obce Dohalice. Na těchto podtocích hrozí usazování nečistot a splavenin a následné ucpání, je proto nutné místa monitorovat a zbezpečovat plynulý průtok.

Dalším kritickým místem je Kozinský rybník, kde není možné regulovat odtok z rybníka a přítok převyšující zadržovací kapacitu hned následně odtéká a sytí vodoteč pokračující směrem do obce. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek je třeba monitorovat situaci na Kozinském rybníce, aby bylo možné identifikovat okamžik, kdy přítok do rybníka přesáhne hranici přetečení (rybník je dostupný polními cestami ze Sadové nebo přes sousední obec Sovětice).

Za kritická místa dále považujeme strouhy odvodňující komunikaci směrem na Hořice - nebezpečné je zejména hromadění odplavitelných předmětů – odpadků, trávy apod. V případě naplnění odvodňovacích struh hrozí nebezpečí stékání vody po komunikaci (nebezpečí aquaplaningu).

Výše zmíněné strouhy a vodoteč odtékající z Kozinského r. se stékají před propustkem pod komunikací E442 (je zde umístěn i hlásný profil). V blízkosti tohoto propustku je nutné udržovat plynulý odtok a předcházet usazování splavenin a hromadění nečistot v blízkosti propustě a břehových hran.

Několik metrů níže se nachází vtok do zatrubnění (v době zpracování PP probíhala stavba objektu před Prostředním rybníkem). Taktéž tento vtok je nutné kontrolovat z hlediska udržování plynulosti průtoku.

Prostřední rybník je zbudován tak, že je napájen částí průtoků procházejících zatrubněním. Tento přítok je regulovatelný jednoduchým zařízením – šoupětem. K vodnímu dílu je zhotoven manipulační provozní řád a v případě nastání povodně je třeba neprodleně regulovat napájení rybníka. V případě zvýšených průtoků nebo nešetrné manipulace hrozí přeplnění kapacity vodního díla a zaplavení lokalit níže. V krajním případě existuje i riziko poškození hráze a následné zvláštní povodně. Níže po toku se nachází poškozený propustek pod místní komunikací. Z minulých povodní je možné říci, že rozlivem v centrální části obce jsou nejvíce ohroženy objekty č. p. 140, 118, 15, 50, 49, část železniční stanice a tělesa dráhy.