V obci Levínská Olešnice identifikujeme z hlediska povodňové problematiky jeden hlavní zdroj ohrožení a několik vedlejších. Tím hlavním je tok Oleška resp. přirozené povodně na tomto toku, které mohou vznikat jak v období letních monzunů, tak i během jarního tání. Olešk, která území severně od obce (až od obce Studenec) a po soutoku s Mlýnským p. v SV části katastrálního území Levínská Olešnice je tok sveden do vodní nádrže. Zde dojde ke zpomalení vody, avšak co do nádrže přitéká, to ihned odteče. Cca 200 metrů pod vyústěním z vodního díla se k Olešce navíc přidává Nadařížský potok (levobřežní přítok z východu od obcí Horka u Staré Paky a Nedaříž). Souběh povodňových situací na obou tocích představuje velké povodňové riziko.

Dalším zdrojem ohrožení povodněmi jsou povodně bleskového charakteru vznikající v důsledku intenzivních srážek. Ty mohou způsobit navýšení hladiny toků a rozliv v inundanci podél toku nebo mohou způsobit povodňovou situaci i mimo vodní tok.