Mezi kritická místa řadíme ta, která nějakým způsobem mohou snižovat průtočná množství nebo vytvářet překážky v tocích. Dále mezi ně řadíme místa, kterým je při povodni nutno věnovat zvýšenou pozornost tak, aby v těchto místech nedocházelo k ucpávání, či zde nevznikaly místa ohrožující životy či majetky obyvatel.

Kritická místa v souvislosti s přirozenými povodněmi na tocích se v obci Levínská Olešnice nacházejí zpravidla v bezprostřední blízkosti toku v místech s nízkým neregulovaným břehem – zde je zvýšená hrozba rozlivu mimo běžné koryto směrem k zástavbě a na místní komunikace.

Budeme-li postupovat ve směru toku Olešky, pak prvním kritickým místem je hráz vodního díla severovýchodní části katastrálního území obce Levínská Olešnise. Odtok je zabezpečen neregulovatelným požerákem a bezpečnostním přepadem na západní straně. Ve vodním díle je udržována maximální hladina, takže v případě skokového navýšení vlivem přítoků a srážek je bez transformace voda převáděna níže směrem k inundanci. V případě nastání povodňové situace je nutné zabezpečovat plynulost odtoku z vodního díla – jak v tělese požeráku, tak i v případě přetečení bezpečnostního přepadu.

Před soutokem Olešky a Nedařížského potoku pod vodním dílem Oleška podtéká hlavní komunikaci. Most je dostatečně kapacitní, avšak v případě souběhu povodní bude vznikat laguna v lokalitě soutoku a může dojít k poškozování břehových hran nebo mostního tělesa. Tuto lokalitu (včetně blízkých objektů č. p. 52, 53) je nutné v případě povodní monitorovat. Níže po toku se nachází obslužná lávka pro rekreační objekt č. p. 139. Zde tok meandruje a je veden v mělkém korytě. V případě povodní je toto velmi kritické místo zasaženo jako první. Kromě rozlivu směrem k objektu může dojít i k poškození mostního objektu, který je už tak v dost havarijním stavu.

V lokalitě v blízkosti dalšího mostu v „červené ulici" se z leva přidává po většinu roku suchá vodoteč odvodňující trať a stráně jižně od dráhy. Propojující kanál je čerstvě rekonstruován avšak napojení nového a starého odvodňovacího systému není ideální a může docházet k zanášení a rozlivu.

Níže po toku může docházet k rozlivu na levý břeh v blízkosti lokality u kulturního domu (objekty č. p. 33, 128) a dále i k rozlivu na pravý břeh (objekt č. p. 141, 131, 80).

 

Dalším kritickým místem je lokalita před mostem u obecního úřadu – i zde může místy docházet k lokálním rozlivům. V tomto místě se k toku přidává i voda z vodoteče odvodňujícího trať.

Níže po toku mimo hlavní zastavěné území obce se nachází obnovený brod u objektu č. p. 105 – v případě povodní je nutné omezit průjezd po brodu. K objektu č. p. 156 je veden jednak starý brod a dále i most v havarijním stavu – i zde je nutné omezení průjezdu v případě povodní.

Mezi částmi Hradiště a Ždírec může docházet k rozlivu pravého břehu na místní komunikaci.