Za posledních několik let proběhla v obci jedna povodňová situace – blesková povodeň 3. 5. 2012. Vlivem velmi intenzivních srážek došlo k výrazným terénním splachům a následnému zasažení zastavěného území. Několik objektů v centrální části obce bylo poškozeno, došlo k narušení infrastruktury a zaplavení oblasti návsi vodou se splavenými nečistotami. Nedošlo k rozlivu toku Bystřice.