Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:         Vodní plochy a nádrže         Místa omezující odtok        Ohrožené objekty          

Na toku Bystřice můžeme za kritická místa označit dvě lokality – oblast na levém břehu před soutokem a tvrzí a dále lokalitu Kopaniny na pravém břehu, poněkud odlehlou od hlavní zastavěné části obce.

V oblasti před soutokem (cca 100 metrů výše) se nachází mostek s nízkým obloukovým profilem, kde hrozí zadržování splavenin a omezení odtoku (v důsledku toho i poškození mostního tělesa apod.) a na levém břehu jsou rozlivem ohroženy některé objekty. Přímo u soutoku se nachází splav převádějící vody Bystřice níže a také stavidlo regulující hladinu vody v Mlýnském potoce – náhonu, který lemuje západní zastavěnou část Dohalic. V lokalitě soutoku je třeba dbát zvýšené pozornosti a zabezpečit průtočnost v korytě Bystřice a případně i v blízkosti regulačních stavidel na Mlýnském p..

Oblast Kopaniny je ohrožována výrazným rozlivem Bystřice na pravý břeh a kromě tří obytných objektů a provozovny autoservisu je zde ohrožena i jediná příjezdová komunikace.

Situace na Mlýnském p. přímo závisí na procesu převádění vod z Bystřice do této vodoteče. Navýšení hladiny potenciálně ohrožuje zahrady a sklepy několika objektů na levém břehu. V tomto toku jsou dále často koncentrovány splachové proudy z hlavní silnice resp. splachy ze směru od části Horní Dohalice.

V části Dohalice jsou splachy a dalšími důsledky přívalových srážek nízko položené ohroženy objekty v blízkosti zatrubnění nebo na místech, odkud přitékající voda nemá možnost plynule odtékat (viz. mapa). Před vtokem do zatrubnění je tok přitékající z části Horní Dohalice ohrožující pro několik objektů na svém levém břehu. Břehy jsou zde nezpevněné a zahrady nebo hospodářské objekty se nacházejí v bezprostředním sousedství toku. Na zahradách těchto objektů se místy nachází splavitelný materiál. Vtokové místo je dostatečně kapacitní avšak stále zde hrozí riziko zadržování splavenin zde nebo níže v zatrubnění, jehož stav není možné ověřit.

V části Horní Dohalice se nachází vodní nádrž Vyhnálov s rekonstruovaným bezpečnostním přepadem na severní straně hráze. Situaci na tomto vodním díle je třeba pečlivě monitorovat a v případě mimořádné manipulace postupovat dle manipulačního řádu nebo na základě konzultací s nadřízenou ORP Hradec Králové. V této části v souvislosti s povodněmi může docházet k vyvěrání vody z kanalizace a také ke splachům po komunikacích a blízkosti sídel.