Z hlediska povodní evidujeme na katastrálním území obce Dohalice několik zdrojů ohrožení. Přirozené povodně na vodních tocích zde reálně hrozí na toku Bystřice (k ní se na území obce přidává nevyzpytatelný pravostranný přítok ze směru od Sadové), také na Mlýnském p., který je ovlivněn manipulací na stravidlech v lokalitě pod soutokem (u sochy Persea) a dále i na vodoteči vznikající východně od Horních Dohalic (vodoteč je transformována ve vodním díle Vyhnálov). Na posledním jmenovaném vodním toku může být přirozená povodeň zhoršena faktem, že tok je v zastavěné části Dohalice zatrubněn.

Dalším zdrojem ohrožení může být samotné vodní dílo – zejména z důvodu nešetrné manipulace nebo zadržování splavenin v odtokových tělesech. Scénář zvláštní povodně způsobené protržením hráze je nepravděpodobný.

Silně ohrožující jsou na území obce bleskové povodně způsobené intenzivními přívalovými dešti a následnými svahovými splachy.

Rychlé odkazy:      Záplavové území     Vodní plochy a nádrže     Místa omezující odtok     Ohrožené objekty   

                              Historické zkušenosti s povodněmi