Z hlediska povodňové problematiky lze v obci Borovník identifikovat tři hlavní zdroje ohrožení. Jednak to jsou přirozené povodně na toku Halda a na pravobřežním bezejmenném přítoku. Dále se jedná zvláštní povodně na zmíněných tocích způsobené poškozením vodních děl výše po tocích. A za třetí je inundance obce ohrožována bleskovými povodněmi mimo vodní toky, které mohou být spojené i s bahnotoky či kamenotoky.