Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Na území obce Borovník se nachází několik lávek položených nízko nad tokem – je třeba monitorovat stav pod všemi přemostěními a zabezpečovat plynulost průtoku.

Budeme-li postupovat ve směru toku Halda, tak kritickými místy mimo území obce Borovník jsou bezesporu jednotlivá vodní díla nad obcí resp. jejich odtoková tělesa. Povodňová komise obce nemá žádnou odpovědnost za stav na těchto objektech nicméně je situace na toku Halda úzce spjata se situací na rybnících Cihelna, Borek a Jarníky a v případě nedostatku informací od PK obcí Rozseč a Milešín je nutné monitorovat situaci v těchto lokalitách z pohledu průtoku i případné propustnosti, poškození nebo přetečení hrázových těles. Po vtoku do katastrálního území obce tok Halda jednak napájí rybník Strženec, ale také ho obtéká a ve volném korytě směřuje k soutoku s pravobřežním bezejmenným přítokem. Kanály a hradící tělesa pro napájení rybníka Strženec nemusejí při zvýšeném stavu vody kapacitně dostačovat a třeba předcházet poškození nebo zanášení hradících prvků splaveninami. Odtok ze samotného rybníka je zatrubněn v prostoru objektu č. p. 6 – zde je třeba zajistit plynulost odtoku v závislosti na včasné manipulaci. Při zvýšeném riziku povodní je doporučeno rybník z koryta Haldy nenapájet a svést veškerou vodu do obtoku – pravého ramena. Pod soutokem je Halda vedena místy v regulovaném korytu – zde lze za kritická místa označit především brody sloužící zemědělským strojům k překování toku – při nastání povodňové situace je nutné brody uzavřít. Místem zvýšeného hromadění splavenin je splav v blízkosti objektu č. p. 26 – zde je nutné zvýšeně dbát na plynulost průtoku.

Na pravobřežním přítoku představují kritická místa zejména lávky a nízko položené břehové hrany a případně i odplavitelný materiál umístěný v blízkosti potoka – tyto překážky toku mohou být v případě navýšení stavu proudem odplaveny a zadrženy pod silničním mostem v blízkosti cesty k OÚ – následně může dojít k omezení průtoku a rozlivu mimo běžné koryto nebo k poškození mostního tělesa.

Z hlediska bleskových povodní lze za kritická místa označit objekty, komunikace a lokality v blízkosti splachových tras – na jedné straně se jedná o splachy z vrchu západně od obce (506 m n. m.) – možné ohrožení objektů č. p. 44, 5, 42, 4, 3 a 2 a na druhé straně z vrchů Lištiny (511 m n. m.) – možné ohrožení objektů č. p. 11, 17, 37.