Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní díla a vodní plochy         Bleskové povodně       Místa omezující odtokové poměry

V Hostěrádkách-Rešově za kritická místa považujeme zejména přemostění Hostěradského potoka. Právě v těchto místech mohou být omezeny odtokové poměry zadržovanými splaveninami – v důsledku toho může dojít k nekontrolovatelnému rozlivu na komunikace a směrem k blízkým objektům, dále může dojít k poškození břehových hran a mostních těles a následnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Jedná se o následující přemostění, propustky, lávky a mosty: most u objektu č. p. 220 (levé rameno Hostěradského p.), soustava přemostění na pravém ramenu Hostěradského p. před soutokem, dva mosty u železničního kapacitního mostu, lávky k objektům mezi železničním přejezdem a obecním úřadem, silniční most u objektu č. p. 163, most u objektu č. p. 93 (zde zřízen hlásný profil). Na těchto místech je nutné zabezpečovat plynulost průtoku a bránit zadržování splavenin.

Další přemostění, kde je nutný monitoring a zabezpečování průtoku se nacházejí na Mlýnském náhonu před soutokem. Na soutoku Mlýnského Náhonu s Hostěradským p. se nachází několik míst, kde také mohou být odtokové poměry omezeny a může dojít k rozlivu toků mimo koryto – v případě navýšení obou toků je nutné i zde zabezpečit plynulý odtok mimo zastavěné území tak, aby nedošlo k ohrožení inundance. Na SZ břehu Hostěradského rybníku se nacházejí ještě další dvě přemostění.

Z hlediska svahových splachů je nutné za kritickou označit také lokalitu, kde jsou koncentrovány vody při splachu ze Staré Hory (Čtvrtě a Půlčtvrtě). V případě bleskových povodní v této lokalitě je nutné usměrnit proudění vody mimo obytné objekty směrem do koryta Hostěradského p.